امکان ترمیم معدل دانشجویان دکتری خواجه نصیر فراهم شد