فرماندارمیانه: شهرستان استعداد جهش بیشتر در حوزه ورزش را دارد