بخشنده‏ ترين بخشنده‏ هاكيست؟/این عمل بهتر از عبادت يك سال است