سوسیس‌ و‌ کالباس با‌ طعم‌ گاومیش‌های پیر و قارچ‌زده هندی