نگه داشتن کی روش کار فردوسی پور به تنهایی نبود / عادل را ببینم به او تبریک می گویم