ویژه برنامه های تلویزیون عربستان در حمایت از عزل و نصب ها