تکمیل طرحهای نیمه تمام ورزشی در کرمان پنج سال زمان می برد