چرا مهد لیبرال دموکراسی دنیا هنوز گرفتار تبعیض و نابرابری است