دلیل مخالفت شهید مطهری با حزب جمهوری/علی مطهری: با تشکیلات سیاسی شدن جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مخا