واکنش فوری به سخنان جان کری با ترجیع‌بند «توافق بهتر»