افزایش سطح مشارکت مردم در طرح تفکیک پسماند از مبداء/ توسعه سیستم‌های نظارتی هوشمند