نباید در تیم ذوب‌آهن مسائلی نظیر اعتراض باشد/ انسجام داریم