عدالت در نحوه‌ی دریافت و پرداخت مالیات در کشور/استفاده از درآمدهای مالیاتی برای تامین کسری بودجه