اجرای طرح مشترک بین ادارات ساماندهی مناطق 9و 10 جهت رسیدگی به مزاحمت‌های صنفی