نامه انصار الله به دبیر کل سازمان ملل و سفیران برخی کشورها