رازگشايي از خريدار 300 ميلياردي پرسپوليس که با پرايد رفت!