گزارش ظریف از نیویورک/ شایدبر اساس ادب ایرانی به کاتن پاسخ بدهم