فانی:مطالبات فرهنگیان تا پایان هفته معلم پرداخت می شود