واحدهای تولیدی نیاز به نقدینگی دارند/ دولت ناهمواری‌های قبل را سامان بخشید