جمع‌‌آوری دکل‌های غیر مجاز مخابراتی از پشت بام‌های تهران