رقص و پایکوبی در یک مراسم دولتی با هنرمندی خواننده معروف در مازندران