معماری تحریم‌ها در حین توافق با ایران حفظ می‌شود/ کاهش تحریم‌ها از طریق معافیت‌های اجرایی صورت می