حزب سلفی مصرخواستار شد : تلاش برای گسترش تشیع جرم ...