نقش منفی برایم دوست داشتنی است/ با تجربه چهل ساله احساس جوانی میکنم