جایگاه ساحلی بریس در شهرستان چابهار 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد