خواص بولاغ اوتي؛ادرار مبتلايان به ديابت کاهش مي دهد