کری: تحریم و اقدام نظامی علیه ایران هنوز محتمل است