طرح رتبه بندی معلمان منطقی است/ معلم هیچ اختیاری ندارد