تجمع معترضین در برابر پارلمان انگلیس یک هفته قبل از انتخابات