اگر با فساد اداری موجود مقابله نكنيم رژيم ساقط خواهد شد