ادعای مضحک رسانه های عربی در مورد هندوانه صادراتی ایران