ویژه : استخدام منشی در شرکت کوش آور تجهیز واقع در تهران