چادر داريم تا چادر!/ اگر می خواهید جذاب باشید، لطفا بی‌خیال چادر شوید