علیرضا بکائی:اگر محب امیرالمومنین(ع) هستیم باید تحت تربیت ایشان قرار گیریم