کمبود نقدینگی در صنایع بداد می کند/ افزایش سرمایه در گردش در پی پرداخت یارانه تولید