نمایشگاه کتاب محلی برای دیده شدن کتاب‌های نویسندگان جوان است