دولت به دنبال کاهش تبعیض ها در آموزش و پرورش است/پرداخت مطالبات فرهنگیان تا پایان هفته معلم