خواص گل ماهور؛بواسير و عفونت مثانه را بهبود مي‌دهد