قطار برقی تهران – مشهد در مرحله گشایش این اعتبار است