اولین شهید جنگ صفین چه کسی بود؟/ این یارامام علی(ع) در زمان ظهور از ياران حضرت امام زمان(ع) است