2 هزار واحد کوچک اقتصادی در استان اردبیل راه اندازی می شود