تاکید سازمان ملل بر لزوم کمک رسانی سریع به مردم یمن