تولید کنسانتره یارانه ای در 9 کارخانه دام خراسان جنوبی