هشدار تل آویو نسبت به مورد هدف قرار گرفتن صهیونیست ...