وزارت خارجه سعودی، اظهارات منسوب به الجبیر درباره ...