مهاجری: باید شرایط ما متناسب با لیگ برتر شود وگرنه آسانسور لیگ می‌شویم