معوقات فرهنگیان تا پایان هفته معلم پرداخت می شود/ اجرای طرح جدید بیمه فرهنگیان از ابتدای خرداد/ آخرین