پيرواني،ميناوند،مجيد مظفري و ..در مغازه علي دايي.../عکس