طنز / اختلاف روحانی و مذاکره کنندگان در مورد فکت شیت