سیگارکشیدن خطر استوماتیت را تا 30 درصد افزایش می‌دهد